آقایون عزیز روی صحبت ما با شماست.چرا که شما به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه و به عنوان پشتیبان خانواده نیاز بیشتری به تمرینات خود سازی دارید


آقایون عزیز روی صحبت ما با شماست.چرا که شما به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه و به عنوان پشتیبان خانواده نیاز بیشتری به تمرینات خود سازی دارید. برای هر روز از ماه ، گفتاری كوتاه پيشنهاد شده است. روز را در ساعت مناسبی آغاز كنيد. گفتار را چند بار تكرار كنيد...

دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت يك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنيد.

با هر بار تكرار , بگذاريد كلمات با عمق بيشتری جذب ضمير ناخود آگاه تان شود.

به تديج مفهوم كاملی از اين گفتارها به دست خواهيد آورد كه اگر بخواهيد آنها را طی يك دوره ياد بگيريد در پايان حقايق ارائه شده با شما يكی خواهد شد.

آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنيد در هر فرصت آن را مرور كنيد.

حتی المقدور آن گفتار را با شرايط واقعی زندگی تان تطبيق دهيد.شب قبل از خواب چند بار ديگر گفتارتان را مرور كنيد.

سعی كنيد اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب كنيدو بگذاريد با ضمير آگاهتان يكی شود.

 

* به ديگران آزادی بده تا خودشان باشندبا خودت سختگير باش ,ولی با ديگران با ملايمت رفتار كن .

* بيشتر به نيروی تفكر متكی باش تا نيروی جسم

* خودت فكر كننگذار كه ديگران برايت فكر كنند

* عقايد را به ديگران تحميل نكن.بلكه آنها را با ملايمتبه سمت ديدگاه های خود هدايت كن

* از درون قوی باش تا به ديگران هم قدرت بدهیمانند درخت بلوط تنومندی كه سايه اش موجودات ديگر را پناه می دهد

* برای ديگران , دوستی صادق باش و خود را خدمتكای بدان كه همواره در صدد خدمت به ديگران است.

* سعی كن در هر كاری كه انجام می دهی بهترين باشی , برای دستيابی به اين هدف , لازم نيست دائما در صدد رقابت با ديگران باشی , بلكه اين هدف را بايد درون خودت پرورش بدهی

* هميشه با درستی و صداقت زندگی كن .به ندرت و با احتياط قولبدهو اگر قول دادی ,در هر شرايطی به آن وفادار بمان . موفقيت واقعی را تنها با صداقت می توان يافت

* به خودت مغرور نشو جهان پيرامون بسيار بزرگ تر از توست . درجريان آن شناور باش و بدان قدرتی كه تو را به حركت در میآورد بسيار قوی تر از توست .
* فكر من مال من را از سرت بيرون كن . خود را فقط جزئی بدان از حقيقت بسيار بزرگ
* شمشير عقل را در آتش عمل شكل بده . فكری را دنبال كن كه نه فقط منطقی , بلكه عملی هم باشد.
*خود را در حصار دليل و منطق حبس نكن , زيرا منطق تنها از راه های رسيدن به حقيقت استوره حقيقت فراتر از منطق است.نگذار كه منطق تو را بفريبد .استدلال زمانی دوست توست , كه الهام آن را هدايت كند .

* درست يا غلط بودن هر چيز را در قلبت احساس تا قدرت استدلال ذاتی و واقعی ات پرورش يابد قدری خود را از نقطه نطرات ديگران جدا كن .
* از منطق برای سركوبی ديگران استفاده نكن . بلكه در بحث ها با ملايمت و به عنوان ابزاری برای روشن ساختن موضوع از آن استفاده كن

*در بحث بی غرض و منصف باش . بگذار حقيقت راه نكايت باشد نه تمايل به غلبه كردن . بدان كه دستيابی به حقيقت تنها پيروزی ای است كه ارزش تلاش دارد
*مهربانی و مراعات حال ديگران , هر دو از نشانه های قدرت درونی است . عقايد ديگران را در كنار عقايد خودت بپذير و به ياد داشته باش كه تسلط بر خود بزرگترين پيروزی است
* با خودت محكم و قوی ,و با ديگران با ملايمت رفتاركن.
 
* قدرت درونی خصوصا در مردان , بيش از آن كه فكرش را بكنی بستگی به كنترل اميال جنسی دارد مردانگی را در خوشتنداری بدان, نه در آوردن اميال .....
 
*برای اين كه ماهيت تمايل جنسی ات را تغيير دهی , احساس كن انرژی اين تمايلات دائما از قسمت پايين ستون فقراتت به سمت بالا و از آن جا به مغز جريان دارد .
 
*برای تقويت اراده وظائف سخت را قبول كن و سعی كن آنها را كامل انجام دهی روزی يك كار را كه باعث تقويت اراده شود انجام بده
 
* به دنبال ستاره آقا منشی باش , حتی اگر آن ستاره برای كس ديگری ندرخشد ...
 
* اقتدار شخصيت را با پايبندی به تعهدات افزايش بده , نه با تحميل عقايدت را به ديگران
 
* مانند درخت كاج باش . ريشه های محكمت در زمين و شاخه های آرمان هايت بر بلندای آسمان باشد
 
* هدف از انجام هر كاری , ايجاد شادی باشد
 
* هنگام پيروزی جوانمرد و هنگام شكست آرام و استوار باش , هرگز اجازه نده كه شكست , حقيقت وجودت را در خود محصور كند .آن وقت خواهی ديد كه خود شكست تبديل به پيروزی خواهد شد.
 
* به ديگران احترام بگذار تا آنها هم به تو احترام بگذارند .
 
* بخشند گی و قدر شناسی را در خود تقويت كن . اين دو از نشانه های جوهر پاك وجودند .
 
* اين را بدان كه اگر بخواهی ديگران دوستت باشند , بايد چند امتيازی به آنها ببازی .
 
* سعی كن در انجان هر كاری اشتياق داشته باشی و اگر نداری آن را تقويت كن.عقل بدون احساس مانند فصل پائيز است , زيبا ولی بيجان .
 
* از عشق الها بگير , اما بالاتر از هر چيز بگذار صداقت بر تو حاكم باشد نه احساس .
 
* با طرد خود خواهی , خود پسندی و غرور , بگذار عشق طبيعی در قلبت جوانه بزند .
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:nedayemoshaver.com
 
 
مطالب پیشنهادی:
 ارتباط سالم دختر و پسر از کودکی!
 12 شرط عقد ضمن ازدواج : مرد باید نصف دارایی خود را ببخشد
 قابل توجه دختران و پسران(معیارهای زنانه و مردانه جذابیت)
 چرا خانمها در قدم اول اظهار علاقه نمی‌کنند؟
 چطور می‌شود دیگران را به سمت خود جذب کنید!
 
 
 

X