شوخی صورت‎های مختلف دارد؛ از جمله‎ی این اشكال می‎توان به شوخی‎های كنایه آمیز، ظریف، مغرضانه و بدون نظری خاص اشاره كرد. این مسأله می‎تواند مردم را به یكدیگر نزدیك كرده و یا...
 

شوخی صورتهای مختلف دارد؛ از جملهی این اشكال میتوان به شوخیهای كنایه آمیز، ظریف، مغرضانه و بدون نظری خاص اشاره كرد. این مسأله میتواند مردم را به یكدیگر نزدیك كرده و یا این كه فاصلهی آنها را حفظ نماید. اگر چه كتابهای مختلفی درصدد تعریف این مسأله و اشكال آن برآمدهاند، لیكن هنوز هم كارشناسان در این خصوص به تعاریف یكسان و یكدستی نایل نشدهاند. باری، مهم این است كه فرد توان تشخیص اشكال مرسوم و متداول این امر را در گفتوگوها و محاورات داشته باشد.

این وسیله سلاح بسیار كارآمدی است و برخی از اشخاص از این حربه به منظور پرخاشگری، حمله و تحقیر استفاده میكنند. این مسأله میتواند با خنثی كردن انتقاداتی كه متوجه شخص است جهت آنها را منحرف سازد. به علاوه، از این حربه برای سرپوش گذاشتن و لاپوشانی نیز استفاده میشود. گذشته از اینها، برخی از اشخاص از این شیوه برای حفاظت و مراقبت از خود بهرهمند میشوند. فرضاً، زنی كه قد بلند و لندوك است، پیشاپیش پیرامون این ویژگی متوسل به شوخی میشود تا اطرافیان را خلع سلاح كرده و بدین وسیله احساس راحتی خاطر نماید.

در هر شكل، متوجه جنبهی انتقادی شوخی باشید. فرضاً، چنانچه كارفرمایی رویش را متوجه كارمند دیر رسیدهاش كند و بگوید: خوشحالم كه بالاخره توانستید به جمع ما ملحق شوید، شنونده باید شوخیهایی از این دست را كاملاً جدی بگیرد، چون تعابیر مختلف این جمله كاملاً نمایان است، به ویژه اگر با آهنگ خاصی همراه باشد. همین طور وقتی كه اشخاص پس از عنوان كردن مطلبی در خاتمه میگویند كه «شوخی میكنم»، باید این اعتبار را بسیار جدی تلقی كرده و پیرامونش اندیشه كرد، زیرا اشخاص با استفاده از این عبارت مطالب خویش را پوشش داده و نابرخورنده جلوه میدهند.

چنانچه یك شوخی از مشخصات زیر برخوردار باشد، در مییابیم كه شوخی جدی نبوده و استفاده كننده قصد انتقاد و حمله را در سر نداشته است:

آیا از شوخی برای جهت دهی دوباره به گفتوگو استفاده میشود؟ آیا هدف شخص این بوده ا ست كه از پیگیری موضوع خاصی خلاصی یابد؟

آیا شوخی مرتبط با یك مطلب جدی است؟ آیا از شوخی برای پرهیز از رویارویی استفاده میشود؟

آیا شوخی شخص همراه با نشانههای عطوفت آمیز و رقت قلب است و فرد بدین واسطه همراهی و همدلی و درك خود را نشان میدهد؟

آیا شوخی سرپوشی برای حالاتی چون ترس، سرخوردگی، حسادت و احساس خشم است؟

آیا شوخی می‎‎تواند معنا و مفهوم تازهای به جریان بحث و گفتوگو ببخشد؟

اشخاصی كه از موقعیت زندگی خود را راضی هستند و نسبت به موقعیت مادی و اجتماعی خود رضایت خاطر دارند، از شوخی به عنوان چاشنی و مزهی گفتوگو استفاده میكنند. چنین اشخاصی معمولاً از شوخی اغراض خاصی را دنبال نمیكنند. در هر صورت، با ارزیابی كردن دقیق اشكال شوخی میتوانید از اهداف و اغراض ناپیدای اشخاص استفاده كننده از این زبان و وسیله آگاه شده و بدین واسطه بهتر به شخصیت فرد برسید.
 
 
گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: tafahomnews.com 
 
مطالب پیشنهادی:
تفاوت احساس غم و غربت با افسردگی! 
قهر کردن نشانه چیست؟ 
محبوبیت در دل ها تنها با 8 قدم فاصله 
تست روانشناسی: اندرونی یا بیرونی؛ مساله این است! 
گاهی لیوان را زمین بگذارید! 
 
 
 
 

X