آیین همسرداری

شوهر بدخلاقم را چطور تحمل کنم ؟
قواعد شوخی در زندگی مشترک !