طراحی ناخن یکی از روشهای زیباسازی ناخن ها است. یکی از ایده ها برای طراحی ناخن بهاری، طراحی ناخن به رنگ سال است.

طراحی ناخن به رنگ سال 2018

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 1

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 1

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 2

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 2

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 3

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 3

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 4

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 4

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 5

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 5

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 6

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 6

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 7

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 7

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 8

طراحی ناخن به رنگ سال 2018 - عکس شماره 8

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

 
X