کنجد و عوامل موثر بر تقویت سیستم ایمنی
در این مقاله سعی داریم به شکلی علمی و ملموس، عواملی را که سبب تقویت توان و قدرت سیستم‌ ایمنی می‌شود، معرفی کنیم. با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده، عوامل روانی و زیستی که در ادامه توضیح داده‌ خواهد شد می‌تواند بر عملکرد سیستم ایمنی تأثیرگذار باشد.