مي توانيد سطح خارجي كفش را مرتبأ با سطح داخلي پوست موز مرطوب كنيد كه يك لايه شيره موز روي آن مي بندد وآن رارها كنيد تا خشك شود...
براق كردن كيف و كفش
 براي براق كردن ومواظبت از کیف و کفش توصيه مي شود كارهاي زيررا انجام دهيد:
الف) استفاده از واكس :ابتدا تمام لكه ها را پاك كنيد. براي اين منظور كفش را با آب وصابون مي شويند ولي اين كار موجب خشك شدن كفش مي شود. ولي شما مي توانيد از سركه وآب به نسبت مساوي استفاده كنيد و آن را با حوله نرم خشك كنيد . بعد از گذشت يك ساعت از واكس زدن مي توانيد كفش را براق كنيد.
ب)استفاده از روغن :مي توانيد وازلين و يا روغن كتان را به مقدار كم به كفش بماليد وبادستمال نرم پاك كنيد وبامخمل براق كنيد. اين گونه برق انداختن بيشتر براي كفشهاي براق استفاده مي شود.
ج)استفاده از پوست موز :  مي توانيد سطح خارجي كفش را مرتبأ با سطح داخلي پوست موز مرطوب كنيد كه يك لايه شيره موز روي آن مي بندد وآن را رها كنيد تا خشك شود .اين روش هم نتيجه بخش خواهد بود.
د) کفشتان  را رو در روي مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد كه موجب از بين رفتن كفش ميگردد .
ه)استفاده از پوست پرتقال :اگر مي خواهيد كيف يا كفش و يا دستكش چرمي خود را براق كنيد يك تكه پوست پرتغال را به آن بماليد وبعد با پارچه نرم ولطيفي آن را پاك كنيد . فوق العاده براق خواهد گرديد .