آیین همسرداری

با همسر پرتوقع چگونه برخورد کنیم؟
شوهرم هر ماه برای حقوق من برنامه ریزی می کند، چه کنم؟
تغییر دادن همسر بعد از ازدواج چگونه ممکن است؟