فعالیت ژن ها ممکن است در کاهش سلامتی افرادی که به تنهایی زندگی میکنند مؤ ثر باشد
 
 

در یک مطالعه تحقیقاتی ژنی که در افراد تنها سبب کاهش سلامتی میگردد مشخص شده است. آنها دریافتند ژنی که ارتباط نزدیک با سیستم ایمنی و التهابی دارد در افرادی که احساس میکنند ایزوله از جامعه هستند بسیار فعال تر است. البته در مطالعات قبلی این مطلب که افراد فاقد حمایت های اجتماعی دچار مشکلات بیشتر سلامتی مانند بیماری های قلبی می باشند گزارش گردیده بود.

در این مطالعِۀ جدید سطح فعالیت ژنی گلبول های سفید 14 نفر از این افراد مورد اندازه گیری دقیق قرار گرفت و نشان داده شد که میزان بروز ژن مذکور بسیار بیشتر بوده است.

لازم به ذکر است که سیستم ایمنی بدن که عمدتآ به عهده گلبول های سفید خون می باشند ژن های زیادی دارد که فعالیت آنها سیستم ایمنی بدن را تأمین می نمایند و اگر بعضی از این ژن ها به طور نا به هنجار فعال گردد سطح سلامت و ایمنی را کاهش میدهد لذا در این افراد ژن کشف شده به طور ناهنجار بروز می کند و سبب کاهش سطح سلامت آنها میگردد .

قابل توجه است که این یافته ها درآینده هدف های ملکولی را برای ما آشکار میسازد که با مسدود کردن عملکرد شان اثرات سوء  سلامت را میتوان بر طرف نمود .

ترجمه: دکتر سمیرا سرخوش

منبع: BBC News Healthday