آپاندیس را همواره پزشکان عضوی زائد و غیر ضروری می دانسته اند اما طی تحقیقاتی که بر روی این عضو صورت گرفته توانسته اند به نقش آن در بدن پی ببرند.
 

بر اساس گزارشی که در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی دوک(Duke university of Medical School) در این هفته به چاپ رسید آپاندیس را که همواره پزشکان و جراحان زائده ای غیر ضروری می دانستند عضوی ضروری برای حفظ و تولید باکتریهای مفید روده معرفی نموده است.

در طی مطالعه ای مشخص گردید که آپاندیس محل ذخیره باکتریهای مفیدی است که برای هضم غذا در سیستم گوارشی بسیار موثرند و این وظیفه آپاندیس در زمانی بیشتر آشکار می گرددکه فرد مبتلا به اسهال آمیبی یا کلرایی می گردد و آپاندیس با ساخت مجدد  یا با استفاده از باکتریهای از فبل ذخیره شده سیستم گوارشی را به حالت اول بر می گرداند.دانشمندان معتقدند دیگر زائده های بدن همچون لوزه ها نیز احتمالاً نقشی مشابه آپاندیس داشته باشند که قابل توجه و بررسی بیشتر می باشد.
 
ترجمه:دکتر سمیرا سرخوش
منبع:www.healthday.com