پیشگیریهای لازم برای کارکنان بهداشت و درمان و اقدامات به موقعی که می تواند.....
 

احتیاطات استاندارد
STANDARD PRDCAUTIONS

( برای كاركنان بهداشتی - درمانی )


* كلیه نمونه های خون، مایعات بدن و مواد و ترشحات دفعی (بجز عرق ) پرخطر و آلوده فرض گردد.


* شستن صحیح دستها با آب وصابون قبل و بعد از معاینه بیمار٬ كمك كننده است.


* استفاده از گان ،ماسك وپوشش چشم ، درزمانی كه خطر پاشیده شدن خون ومایعات دیگر می رود (هنگام زایمان ، آندوسكوپی ، درناژ یا ساكشن و…) الزامی است.


* جهت وسایل چند بار مصرف استریلزاسیون (اتوكلاو.فورو) یا گندزدایی سطح بالا صورت گیرد.


* سرنگ وسوزنهای استفاده شده در سطلهای مخصوص غیر قابل نفوذ انداخته شده (سوزنها شكسته ، خم و سرپوش گذاری نشود) سپس ضد عفونی وبعد به طریق بهداشتی دفع گردد.


* ست احیاء جهت جلوگیری از تماس دهان با دهان درموارد تنفس مصنوعی در دسترس باشد


* لوازم آلوده به مایعات بدن بیمار به نحوی جمع آوری گردد كه از مواجهه پوست و مخاط با آنها و آلوده شدن لباس و انتقال میكروارگانیسم ها به سایر بیماران ومحیط جلوگیری بعمل آید.


* تزریقات محدود گردد و حتی الامكان از داروهای غیر ترزیقی استفاده گردد.


* پرسنل بهداشتی درمانی درصورتی كه دارای زخم باز ، درماتیت و…باشند تا زمان بهبودی كامل خود از مراقبت مستقیم بیماران خودداری نموده ویاحتما از دستكش استفاده نمایند.


* ایزوله (جداسازی بیمار) از موارد احتیاطات استاندارد نیست.(مگر درمواردی كه راه انتقال بیماری هوائی « سل فعال ریوی » و یا موارد خاص مانند آبسه باز باشد و یا بیمار همكاری و رعایت بهداشت را ننماید كه با نظر كمیته عفونت بایستی بیمار ایزوله گردد.)


* نیازی به جداسازی ظروف غذای بیماران نیست و تنها شستشوی عادی با مایع ظرفشویی كافی است .


* درصورت ریختن خون و یا سایر مایعات بدن افراد روی سطوح محیطی٬ ابتدا دستكش پوشیده سپس با دستمال قابل جذب محل راتمیز نموده و بعد با آب و صابون شسته سپس در محل، هیپوكلریت سدیم 1% ریخته و 10دقیقه بعد تمیز نمایید.


* تمام مواردی كه مواجهه قابل ملاحظه ای روی داده (فرورفتن سوزن به بدن با احتمال آلودگی) بایستی فوراً گزارش گردد.


* نظافت محیط بایستی بطور روتین و معمول انجام شود.


* تمام ملحفه های كثیف و آلوده باید در همان محلی كه مورد استفاده قرارگرفته اند در داخل كیسه مخصوص قرار بگیرند.