"کلبه عموتم" نیز همچون بینوایان یکی از پروژههای بزرگ و کمسابقه در تئاتر ایران است. اجرایی که نقطه بارز آن بیش از هر چیز کارگردانی است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گردآوری گروه فرهنگ و هنر سیمرغ .www.seemorgh.com/culture
 
 

X