بیماریهای مهم

منشا اوتیسم ژنتیک است
تیروئید و دردسرهای آن