مجازات سکوت‌کنندگان در برابر کودک‌آزاری تصویب شد
با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک‌آزاری سکوت می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

سکوت‌کنندگان در برابر کودک‌آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند

با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک‌آزاری سکوت می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.بر اساس این گزارش مواد هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان می‌گوید؛

ماده هفده- هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش محکوم میشود. 

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

ماده هجده- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم میشود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilnanews.com