ورود جرج بوش و همسرش به ژاپن برای شرکت در نشست
گروه هشت
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش آماده کردن چای به روش ژاپنی به همسران سران 
 
 
 
 
تنها ورود رهبران آزاد است – حاشیه نشست گروه هشت، هوکایدو تویاکو، ژاپن
 
 
 
 
ضیافت شام به افتخار سران
 
 
اعتراض مخالفان به نشست 8 کشور صنعتی 
 
منبع:tabnak.ir