دزد
3 نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ، با سد کردن راه يک دستگاه خودروي مسافرکش ، سرنشينان آن را ربوده و به بيابان هاي اطراف شهر انتقال داده و...
3 نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ، با سد کردن راه يک دستگاه خودروي مسافرکش ، سرنشينان آن را ربوده و به بيابان هاي اطراف شهر انتقال داده و زن مسافر را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند، دستگير شدند.
روز دوم آبان امسال زن جواني با مراجعه به اداره جنايي آگاهي استان تهران ، از ربوده شدن خود از سوي سرنشينان يک دستگاه خودروي پرشياي مشکي رنگ خبر داد. به دنبال اين شکايت ، پرونده اي تشکيل و به شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور جنايي کرج ارسال شد.
مامورهاي قلابي حادثه آفريدند
زن شاکي در تشريح ماجرا گفت: ساعت 19.30 روز حادثه همراه فرزند 2 ساله ام ، منزلم را در حيدرآباد کرج ترک کردم تا به منزل خواهرم در ميانجاده بروم. پس از سوار شدن به يک خودروي مسافربر، در ميانه راه يک دستگاه خودروي پرشياي مشکي رنگ که با سرعت در حال حرکت بود، راهمان را سد کرد و 4 مرد جوان که خود را مامور اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي معرفي کردند، از خودرو پياده شدند و گفتند از من شکايت شده و بايد مرا همراه خود ببرند. هرچه گريه و التماس کردم که آنها اشتباه مي کنند و من بي گناهم ، توجهي نکردند.
مرد راننده و مسافر ديگر از خودرو پياده شدند و با مردان مهاجم درگير شدند تا مانع شوند، اما آنها هر 2 نفر را کتک زدند و داخل صندوق عقب خودرو انداختند و بعد 2 نفر از مهاجمان سوار خودروي پيکان مسافربر شدند و حرکت کردند و 2 نفر ديگر با خودروي پرشيا به دنبالمان آمدند. شاکي ادامه داد: هر چه تقلا مي کردم تا رهايم کنند، بي فايده بود، فرزندم وحشت کرده بود و گريه مي کرد. مهاجمان پس از طي مسافتي ، به بيابان هاي اطراف کمال آباد رسيدند و مرا داخل پرشيا انداختند و فرزندم را با 2 مرد گروگان که در صندوق عقب خودرو پنهان کرده بودند، با خود بردند.
آزار و اذيت زن جوان از سوي 4 شرور در بيابان
2 سرنشين ديگر خودرو مرا کشان کشان از خودرو خارج کردند و با زور و تهديد مرا در بيابان مورد آزار و اذيت قرار دادند و پس از گذشت مدتي اين دو مرد شيطان صفت به مراقبت از 2 گروگان و فرزندم پرداختند و 2 همدست ديگرشان ، مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند و بعد مرا که نيمه جان شده بودم داخل همان خودروي پيکان انداختند و کنار جاده رها و تهديدم کردند اگر ماجرا را به پليس اطلاع دهم ، من و فرزندم را به قتل مي رسانند و دقايقي بعد با خودروي مشکي رنگ متواري شدند تا سرانجام 2 گروگان به سختي خود را از صندوق عقب خودرو نجات دادند و با رساندن من به بيمارستان ، موضوع را به پليس اطلاع دادند.
به دنبال شکايت اين زن ، پرونده براي ادامه تحقيقات در اختيار ماموران اداره جنايي پليس آگاهي استان تهران قرار گرفت و چهره نگاري رايانه اي از 4مرد هوسران صورت گرفت و جستجو براي يافتن آنها آغاز شد تا اين که 2 مرد ربوده شده هم به مرکز پليس مراجعه و از 4 شرور فراري شکايت کردند. با اطلاعاتي که اين 2 شاکي در اختيار ماموران قرار دادند، معلوم شد تصاوير رايانه اي از متهمان فراري به هم شباهت دارند و گفته هاي زن شاکي صحت دارد.