نقاشی‌ هایی که یک فرد معتاد به مواد مخدر از چهره خودش کشیده است!
این نقاشی را فردی کشیده است که مواد مخدر خطرناکی مصرف می‌کند. این فرد هم مواد دارویی مجاز و هم مواد مخدر غیرمجاز مصرف می‌کند. این پرتره ها انگار با ما سخت می‌گویند و نشان می‌دهد که این فرد تاثیر دارو در خود را چگونه می‌بیند...

نقاشی های دیدنی یک معتاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ