چند هایکوی بهاری
هزاردستان نغمه‌ای از آواز را گم کرد و از خواندن ایستاد... به اوج در آفتاب ناتوانند از فرود چکاوک‌ها و... 

اشعاری از شوگیو تاکاها


1-
شکوفه‌های قرمز آلو...
شاخه‌ها با شاخه‌ها به ستیزند
برای بهره‌ای از آسمان

2-
به اوج در آفتاب
ناتوانند از فرود
چکاوک‌ها و چکاوک‌ها و چکاوک‌ها

3-
هزاردستان
نغمه‌ای از آواز را گم کرد
و از خواندن ایستاد

4-
ریزش ِ کاملیاها
من بودم اگر
می‌ریختم به سیلابی

5-
نقش ِ دیوار
آن گاه نقش ِ سقف
نگاهم به بالاست
آلوبنان ِ شکوفا را

6-
برفِ کوهسار
چکه چکه می‌گدازد درخشان
از ستاره‌ها نیز...

7-
ریزش ِ ساکورا:
زبان ِ باد
بیان ِ نور      

 
از کتاب «سالی از هایکو» (One Year of Haiku)  سروده‌ی «شوگیو تاکاها»
(Shugyo Takaha) به ترجمه‌ی انگلیسی «جک استم» (Jack Stamm)
 
گردآوری :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع:firooze.com