ورود به عرصه تجارت در دنیای کنونی مهارت های خاص خود را مطلبد ،برای آشنا شدن با الگو های تجاری کنونی با این مقاله همراه باشید ...
 
تجارتBTOC
(Business to Customer)فروشنده به مصرف كننده
بیشترین سهم در انجام تجارت الكترونیكی از نوع
BTOCرا خرده فروشی تشكیل ‌می‌دهد . این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا كردو اكنون به راحتی ‌می‌توان انواع و اقسام كالا ازشیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای كامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری كردBTOC. از حدودپنج سال پیش با راه اندازی سایتهایی چونamazonوCDNOWآغاز شد . jeff Bezorموسس شركتamazonسایت خود را فقط برای فروش كتاب از طریق اینترنت راه اندازی كرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یك تحول جهانی . در تجارت الكترونیكیBTOCدر یك طرف معامله تولید كننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر خریدار (مصرف كننده نهایی) قرار دارد . موفقیت در این مدل بسته به تجربیاتی است كه به مشتری ارایه میشود . باید به مشتری سرویسهایی ارایه شود كه درمد ل سنتی به آنها خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد. شركتهایی نظیرamazon و relروی شهرت خود محیط نیرومندonlineرا تدارك دیده اند كه بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب كنند . شكل دیگر ، تجربیاتonlineمشتری به درست انتخاب شود . متن و گرافیكی كه مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر كند باید خوب طراحی شده باشد . 

 پس از هك شدن بسیاری از وب سایتهای خرده فروشان اینترنتی مانندcreditcards وeggheadوegghead ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هكرها بسیار حساس شده اند ، كه این امر باعث كاهش معاملات الكترونیك در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده . اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاههای onlineاستفاده ‌می‌كنند . 

هم اكنون این روش در كشور ما موجود است و مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع كننده از طریق اینترنت وارد معامله میشود . هم اكنون سازمانهایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارایه ‌می‌كنند اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیافتاده است . حتی میان كاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات كمتر مرسوم است . 

 تجارتCTOC 
(Consumer to Consumer)مصرف كننده با مصرف كننده 
در این مدل تجارت الكترونیكی مزایده‌ها و مناقصه‌های كالا از طریق اینترنت انجام ‌می‌گیرد مدل
CTOCشبیه به نیازمندی‌های طبقه بندی شده یك روزنامه و یاشبیه به یك دكه در بازار دست دوم یا سمساری است ایده اصلی این مدل اینست كه مصرف كنندگان بایكدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند ebayغول حراجیonlineبزرگترین نمونه اولیه مدلCTOCاستEbeyخود چیزی ن‌می‌فروشد و به عنوان واسطه ای بین خریداران فروشندگان به ارایه محصولات در حراجی Onlineعمل ‌می‌كند . به عنوان مثالEbeyاجازه ‌می‌دهد فروشنده قیمت اولیه خود را درحراجی قرارا دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام   شده اظهار نظر كنند . . سایتهای اینترنتی دیگر نظیرAutobyutel. وCarsmartنمونه‌هایی از مدلTCOC‌می‌باشند به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدلCTOCتوسط كاربران اینترنتی برای فروش كالاهای مورد نظر خود مورد توجه قرار گرفته است .

 تجارتCTOB 
(Consumer to Business)مصرف كننده با فروشنده 
در حالیكه بازار مصرفOnlineروز به روز در حال گسترش است بسیاری از خریداران در یافته اند كه شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده بوده و ممكن است آنان را غوطه ور كند . چراكه وقتی مصرف كنندگان سایتهایی را در ارتباط بافروش محصول مورد نظر خود ‌می‌یابند یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب كاری دشوار است . 
بنابراین برای راحتتركردن امر خرید نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتیonlineاست كه ار آن آژانسهایOnlineمانند واسطه‌هایی بین مصرف كننده‌ها و فروشنده‌ها تلاش ‌می‌كنند خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان كمك كنند اساس كار آنهای مبتنی بر مدلCTOBاست برای این كه مدل این آژانس‌های فروش به سودهی منتهی شود باید از یك استراتژی فروش استفاده كنند مانندPricelinePriceline كه خود را با این استراتژی تطبیق داده است . 
 
تجارتPTOP 
 (Peer to peer)نقطه به نقطه 
مدل تجارت الكترونیكیPTOPبرای تسویه حساب كردن شركت كنندگان در حراج با فروشنده است كه مشهورترین آنها سرویسی به نامPaypalاست تجارتPTOP در چهارچوبی كار‌می‌كند كه افراد بتوانند به طور مستقیم باهم پول ردو بدل كنند و در حالیكه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو دررو به عهده دارد فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیر حضوری سهیم ‌می‌كند . قبل ازPaypalبسیاری از تاجرانonlineدر قدو قواره‌های متفاوت پرداخت مشتری‌ها را از طریق حساب كارتهای اعتباری تجارت دریافت ‌می‌كردند . 
با استفاده از سخت افزار
Mondexكه زیر مجموعهMastercarMastercard است كاربران قادرند نقل و انتقالات الكترونیكی پولی خود رانجام دهند و پول خود را از یك كارت اعتباری به كارت اعتباری دیگر منتقل كنند نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است كه به جای فن آوریGSMكه استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از كشورها به ویژه در اروپاست فن آوری دیگری تحت عنوان پروتكل به كارگیری نرم افزار كاربرد از طریق تجهیزات بی سیم(Wireless Application)كه به اختصارWAPنامیده میشود جایگزین میشود در این شیوه جدید هر تلفن همراه از طریق مركز تلفن با یك كامپیوتر سرویسگر مرتبط میود و ‌می‌تواند نرم افزارها مورد نیاز كاربر خود را رو ی كامپیوتر مذكور فعال كند به این ترتیب استفاده كننده ‌می‌تواند اطلاعات خود را از طریق كامپیوتر سرویسگر كه خود از طریق اینترنت و یا شبكه‌های ارزش افزوده(VAN)) به مراكز تجاری و خدماتی متصل است ارسال ویا دریافت كند . 
 تجارتBTOA 
 (Business to Aministration )فروشنده با اداره 
این نوع تجارت الكترونیكی شامل تما‌می‌مبادله‌های تجاری مالی بین شركتها و سازمانهای دولتی است تامین نیازهای دولت توسط شركت‌ها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است كه میتوان در این گروه گنجاند .تجارتBTOAدر حال حاضر دوران كودكی خود را طی ‌می‌كند ولی در آینده ای نزدیك زمانی كه دولت‌ها به ارتقا ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد كرد . 

تجارت CTOA 
(Consumer to Administration)مصرف كننده با اداره 
مدل تجارت الكترونیكیCTOAهنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواعB2وBTOABTOA دولت‌ها احتمالا مبادلات الكترونیكی را به حیطه‌هایی همچون جمع آوری كمكهای مرد‌می‌پرداخت مالیات بردرآمد نو هرگونه امور تجاری دیگری كه بین دولت و مردم انجام میشود گسترش خواهند داد . 

 با تجربه و آزمایش تمام مدلهای تجاریonlineكه تاكنون بیان شد مشخص است كه با وجودی كه تجارت الكترونیك پدیده ای تقریبا جدیدو نوپاست اما بسیار فعال است . دانشمندان صنعتی معتقدند كه یافتن منابع درآمد.Onlineمطمئن با سعی و خطا آزمایش میشود مدلهایBTOCوBTOBبیشترین توجه را امروزه به خود جلب كرده اند ولی مدل‌های دیگرهنوز در حال تعدیل استراتژی‌هایشان هستند و روشهایشان را گسترش ‌می‌دهند به هرحال عاقلانه است كه ما راجع به 5 سال ابتدای كار تجارت الكترونیك مانند پنج سال ابتدای زندگی یك كودك بیندیشیم . 

تجارت الكترونیك در ایران 
ایران مانند سایركشورها دارای شركتهای بسیاری است كه برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته هستند . هدف این شركتها از ایجاد پایگاه‌ها در اینترنت تموسعه صادرات است مانند شبكه اطلاعات صنعتی به آدرس
WWW.Iranindustry.Orgبه زبان فارسی وWWW.Iranindustry.comبه زبان انگلیسی یا مركز تجارت بین المللی ایران با آدرسIran.comwww.icc
 متاسفانه فروش در شبكه اینترنت مخارج زیادی در بر دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه ن‌می‌باشد . شركتهای بزرگ دنیا با سرمایه‌های كلان و پرسنل كافی پایگاههای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند . شركتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چینن امكاناتی زده اند . اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمانها به صورت جزیره ای و خود محور اقداماتی را انجام ‌می‌دهند كه هنوز فرانسه كامل تجارت را در برنگرفته و بصورت مقطعی انجام میشود . هیچ آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپپوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یك طرح ملی به آن نگاه نشده است بنابراین در مرحله كودكی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد دولت باید با ارایه یك طرح ملی فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد باید توجه داشت كه سرمایه گذاری مالی و زمانی روی زمینه ای كه همه منتقدان معتقدند در آینده اینترنت حرف اول را خواهد زد به طور قطع باعث پویایی اقتصاد كشورخواهد شد خوشبختانه كشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه وظیفه ارگان‌های دولتی و غیر دولتی وارد كردن این فن آوری به كشور و تشكیل دادن گروه‌های كاری برای كار سازمان یافته روی این فن آوری جدید است.
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:irweb.ir
 
مطالب پیشنهادی:
تجارت الکترونیک را از کجا شروع کنیم؟
نکات مفیدی که هر فروشنده‌ای باید بداند!
جذب مشتری در 46 ثانیه!!
آیا حضور در موتورهای جستجو حقیقتا برای شما سودمند است؟
اعتماد سازی از حرف تا عمل!
 
 
 

X