ايين‌ خداحافظي‌ رئيس‌ پيشين‌ و معرفي‌ رئيس‌ کل‌ جديد بانک‌ مرکزي‌ از لحظاتي‌ پيش‌ در محل‌ ساختمان‌ بانک‌ مرکزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با حضور رئيس‌ جمهور احمدي‌ نژاد اغاز شد‌
تهران‌ ‌ واحد مرکزي‌ خبر ‌ اقتصادي‌ ‌
ايين‌ خداحافظي‌ رئيس‌ پيشين‌ و معرفي‌ رئيس‌ کل‌ جديد بانک‌ مرکزي‌ از لحظاتي‌
پيش‌ در محل‌ ساختمان‌ بانک‌ مرکزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با حضور رئيس‌ جمهور
احمدي‌ نژاد اغاز شد‌
در اين‌ مراسم‌ شماري‌ از مقامات‌ عالي‌ رتبه‌ کشور ازجمله‌ معاون‌ اول‌ رئيس‌
جمهور و مديران‌ عامل‌ بانک‌ ها نيز حضور دارند ‌
در پي‌ استعفاي‌ ابراهيم‌ شيباني‌ رئيس‌ پيشين‌ بانک‌ مرکزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ا
يران‌ ‌طهماسب‌ مظاهري‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ جديد اين‌ بانک‌ منصوب‌ شده‌ ا ست‌ که‌
امروز به‌ طور رسمي‌ کار خود را اغاز مي‌ کند‌
براساس‌ قانون‌ ‌ رئيس‌ جمهور رئيس‌ کل‌ بانک‌ مرکزي‌ را به‌ مجمع عمومي‌ بانک‌
مرکزي‌ معرفي‌ وپس‌ از تاييد مجمع عمومي‌ حکم‌ ان‌ ازجانب‌ رئيس‌ جمهور صادر مي‌
شود‌