خبرگزاري فارس: هيات دولت با واگذاري سهام شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني‏ و مكانيك خاك از طريق بورس در سال 87 موافقت كرد
به گزارش خبرگزاري فارس، هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9117/11 مورخ ‏‏25/5/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم ‏توسعه تنفيذي ‏در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‏ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:‏ سهام شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از شركتهاي زيرمجموعه ‏وزارت راه و ترابري از طريق بورس در سال 1387 واگذار مي‌گردد.‏