عاشقانه های فائزه هاشمی
فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران که بتازگی بعد از ۸ سال زندان به مرخصی آمده است دیدار کرد.

جنجال دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران

فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران که بتازگی بعد از ۸ سال زندان به مرخصی آمده است دیدار کرد. فائزه هاشمی پس از آزادی از زندان مواضعی در دفاع از بهائیان داشته است .

دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران

دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران

 

منبع: تسنیم