این هم از شاهکار جدید شهرداری
در حاشیه اقدام عجیب شهرداری کرج مبنی بر انتقال متکدی به ورامین!

 اقدام عجیب شهرداری کرج 

در حاشیه اقدام عجیب شهرداری کرج مبنی بر انتقال متکدی به ورامین

در حاشیه اقدام عجیب شهرداری کرج مبنی بر انتقال متکدی به ورامین

 

منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه