پلوخوری سر سفره انقلاب
سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند!

عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند!

سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند

سید حسن خمینی گفت: عده ای تا پلو آوردند، سر سفره انقلاب نشستند

منبع:نیش خط