بهره برداری از مرگ مرد تنهای شب
طعنه کاریکاتوری روزنامه قانون به بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ مرد تنهای شب 

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

 بهره برداری سیاسی یاران احمدی نژاد از مرگ حبیب

منبع: روزنامه قانون