احمدی نژاد از بگم بگم تا نگو نگو
  اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد در مسجد نارمک / خودش را علی می داند!

 سخنرانی احمدی نژاد در مسجد نارمک

ahmadinejad.jpg

منبع: ایران خبر