آبجی نزن نعشگیم پرید
 این هم نمایی از تولد نوزادان معتاد 

تولد نوزادان معتاد!

 

904730_376.jpgمنبع: روزنامه شهروند