فاجعه در زمین‌های کشاورزی اطراف تهران
زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!

زمین‌های کشاورزی و فاضلاب

زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!زمین‌های کشاورزی اطراف تهران با فاضلاب آبیاری میشوند!منبع: خط خطی