اگر چه سقز از فقر سوغات رنج مي برد؛اما تخمه حسين طلايي يك تنه ،جور شهر را ميكشد. به هر حال حاضر نيستيم همين تخمه خودمان را با پسته رفسنجان عوض كنيم...!