اعضاي يك طايفه مذهبي در روسيه با ادعاي اينكه 6 ماه ديگر آخرالزمان خواهد بود، خود را داخل يك غار يخي در منطقه پينزا واقع در مركز اين كشور حبس كرده اند.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از اعتماد، اين گروه ادعا مي كنند كه ماه مه سال 2008 يعني حدود شش ماه ديگر دنيا به آخر مي رسد و به همين دليل خود را تا آن روز محبوس كرده اند.

اين افراد كه شامل 29 زن و مرد ميانسال و چهار كودك هستند، تهديد كرده اند در صورت دخالت پليس خود را مي كشند.

يكي از رهبران مذهبي روسيه مي گويد: اين افراد گروهي مسيحي هستند كه معتقدند كليسا به خوبي عمل نمي كند و به همين دليل پايان جهان به زودي فرا مي رسد.