مصرف الکل در ایران
معاون پژوهشي مركز تحقيقات علوم رفتاري و وابستگي به مواد مخدر، با استناد به تحقيق انجام شده خود در ميان 75 دانش‌آموز، با اشاره به اين كه ايران از نظر الگوي مصرف الكل داراي خطرناك‌ترين الگو در جهان است، گفت:...

به گفته وی: شيوع مصرف مواد مخدر در جوانان زير 15 و 15 تا 19 سال به ترتيب چهار و 24 درصد است و اين ميزان در مجموع در مورد جوانان زير 24 سال به 3/56 درصد مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، دكتر حميد الله‌وردي پور صبح روز چهارشنبه در نشست هم‌انديشي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه با موضوع سنجش اثربخشي عامل خودكنترلي براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر سال دوم متوسطه غرب شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اين كه اين پژوهش نيمه تجربي با جمعيت نمونه 75 نفري از سال 1381 تا 83 با حمايت موسسه تحقيقاتي داريوش و UNODC انجام شد، گفت: در اين پژوهش دو ساله مشاهده شد كه ميزان مصرف سيگار و مواد مخدر از سال دوم تا سوم متوسطه در بين دانش‌آموزان پسر افزايش پيدا كرد كه اين امر اهميت ايمن‌سازي اجتماعي دانش‌آموزان با گسترش برنامه‌هاي آموزش پيشگيري از اعتياد در مدارس را نشان مي‌دهد.

وي بررسي كاربرد الگوي ترس در فرايندهاي آموزشي و نتيجه آن در كاهش گرايش دانش‌آموزان به سوءمصرف مواد مخدر را محور اصلي پژوهش مذكور خواند و افزود: در حال حاضر، شيوع مصرف مواد مخدر در بين دانش‌آموزان در برخي تحقيقات 23 درصد و در برخي پژوهش‌هاي ديگر پنج درصد عنوان مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان همچنين به انجام يك پژوهش با جمعيت نمونه 400 نفري در جهت بررسي ميزان در معرض خطر بودن دانش‌آموزان همداني از نظر سوء‌مصرف مواد مخدر و مشروبات‌الكلي اشاره كرد و افزود: طبق نتايج اين تحقيق، ميزان در معرض مصرف مشروبات ‌الكلي، ترياك و ماري‌جوانا در اين تحقيق به ترتيب 98 ، 67 و 43 درصد به دست آمد.

وي در ادامه در توضيح گفته خود مبني بر اين كه الگوي مصرف الكل در ايران خطرناك‌ترين الگوي مصرف در جهان است، اظهار كرد: پايه شروع مصرف الكل (غلظت الكل مصرفي) در جوانان ايراني بالاست، به طوري كه اين ميزان غلظت الكل مصرفي در اروپا سه و در كشور ما 40 درصد است.

وي با اشاره به دلايل خطرناك بودن الگوي مصرف الكل در ايران گفت: مشروبات مصرفي داراي متانول بوده و جوانان نيز مبادرت به مصرف اين نوع مشروبات مي‌كنند.     

دكتر الله‌وردي پور همچنين نسبت به فروش الكل به نوجوانان و جوانان در برخي داروخانه‌هاي كشور هشدار داد و تاكيد كرد: افراد در دوره بلوغ و جواني بيش از ساير سنين در معرض خطر مصرف سيگار، مواد مخدر و مشروبات‌الكلي قرار دارند.

به گزارش ايسنا، مدير گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي همدان در ادامه به نتايج پژوهش خود اشاره و عنوان كرد: در اين تحقيق جلسات آموزشي در گروه‌هاي شش نفره با حضور يك دبير، يك آموزشگر و يك دانش‌آموز رهبر در مدارس تشكيل شد كه برگزاري اين جلسات نشان داد كه القاي ترس به دانش‌آموزان در ايجاد انگيزه براي اتخاذ رفتارهاي محافظتي نسبت به سوءمصرف مواد مخدر موثر است.

وي با تاكيد بر اين كه افرادي كه داراي خودكنترلي بالا هستند، بيش از ساير افراد نسبت به گرايش سوء‌مصرف مواد مخدر مصون مي‌مانند، گفت: طبق نتايج پژوهش انجام شده، مشخص شد كه ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان برخوردار از عامل خودكنترلي بالا 5/1 درصد و اين ميزان در دانش‌آموزان داراي خودكنترلي پايين 6/19 درصد است.