گاز گرفتن بینی
آنها شرط بستند كه هر كدام زودتر به بيني آن يكي دسترسي پيدا كرد، تا حدي كه توان دارد، بيني طرف مقابل را با دندان گاز بگيرد!
يك زن و شوهر كانادايي براي تفريح و سرگرمي، شرط عجيبي با يكديگر بستند. آنها شرط بستند كه هر كدام زودتر به بيني آن يكي دسترسي پيدا كرد، تا حدي كه توان دارد، بيني طرف مقابل را با دندان گاز بگيرد! زن جوان كه انگار دل پري هم از شوهرش داشت، به سرعت خودش را به بيني شوهرش رساند و آنقدر آن را محكم گاز گرفت كه ناگهان قسمتي از بيني شوهر 27 ساله اش روي زمين افتاد! خوشبختانه پزشكان توانستند با يك عمل جراحي هفت ساعته، بخش جدا شده بيني مرد جوان را پيوند بزنند و جالب اينكه تا به حال هيچ شكايتي از سوي شوهر عليه زنش تنظيم نشده و او معتقد است يك سرگرمي جالب در كار بوده و قصد و نيتي در عمل زنش نبوده است!