اخیراً یکی از مقامات پلیس با انتقاد از عدم اجرای حدود ، خواستار آن شده است که حد شرعی سرقت نیز عملی شود و در این راستا از آمادگی نیروی انتظامی برای اجرای حد قطع دست سخن گفته است.
 
برای آشنایی با آنچه در قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده ، مواد مربوط به سرقت و حد شرعی آن را عیناً از متن این قانون ذکر می کنیم:

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی 0
ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود كه دارای كلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غیر است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائی یا با كمك دیگری هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسكوك كه بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالك قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتی كه موجب حد است با یكی از راههای زیر ثابت می شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضی 0
تبصره - اگر سارق یك مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت كند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 - در صورتی حد سرقت جاری می شودكه شرایط زیرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند .
2 - صاحب مال پیش از شكایت سارق را نبخشیده باشد .
3 - صاحب مال پیش از شكایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملك سارق در نیاید .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زیر است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریكه انگشت شست و كف دست او باقی بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهای متعدد تا هنگامی كه حد جاری نشده حكم یكبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یكسال تا سه سال حبس محكوم میشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده 203 - سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد اگرچه شاكی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یك تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد .

 
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com