اشعه uv

اشعه uv

باهوش می شوید اگر کمی بیشتر زیر آفتاب بایستید

باهوش می شوید اگر کمی بیشتر زیر آفتاب بایستید

با ایستادن زیر آفتاب باهوش تر می شوید، یافته های جدید دانشمندان حاکی از این واقعیت است که در ادامه به بیان کلی تر آن می پردازیم.