بیهوشی

بیهوشی

بیهوشی در دندانپزشکی ها ممنوع شد

بیهوشی در دندانپزشکی ها ممنوع شد

معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای بر ممنوعیت "بیهوشی" در دندانپزشکی تاکید کرد و شروط مجاز بودن این اقدام پزشکی را تشریح کرد.