خربزه

پوست خربزه و درآمد میلیاردیش برای کشور!

پوست خربزه و درآمد میلیاردیش برای کشور!

خربزه جزء یکی از میوه هایی است که مورد علاقه ایرانیان است به گونه ای که در 10 ماه اول امسال 868 میلیون دلار میوه های خوراکی و پوست مرکبات و پوست خربزه به کشورهای دیگر صادر شده است.