خشكي چشم

خشكي چشم

مالیدن چشم باعث بروز این مشکل ها می شود

مالیدن چشم باعث بروز این مشکل ها می شود

مالیدن چشم چه بادست چه با دستمال کار اشتباهی است که باعث آسیب زدن به چشم می شود و بهتر است از این کار خودداری کنیم