خون دماغ

خون دماغ

آیا خلط خونی نگران کننده است؟

آیا خلط خونی نگران کننده است؟

 خلط خونی به دلیل مختلفی مشاهده می شود و با علائم متفاوتی همراه است که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.