داریوش

داریوش

چرا و چطوری ایرانی‌ها از اسکندر شکست خوردند؟!

چرا و چطوری ایرانی‌ها از اسکندر شکست خوردند؟!

سردارهای داریوش شجاعانه جنگیدند و حتی اسکندر را هم زخمی‌ کردند، بالأخره اسب‌های سفید ارابه داریوش که بیشتر زیبایی داشتند تا توان رزمی