قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/02

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 265 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/01

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 180 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 935 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/31

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/31

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 180 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 900 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/30

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 200 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/27

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/26

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/25

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 530 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 305 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/24

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 550 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 300 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/23

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 170 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/20

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 300 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/19

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 490 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 360 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/18

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 515 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 400 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/17

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 350 هزار تومان است

فروش اینترنتی طلا و سکه ممنوع است

فروش اینترنتی طلا و سکه ممنوع است

رییس کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف گفت: در حال حاضر و براساس شاخص‌های اقتصادی هر سکه طرح قدیم 6 میلیون و 250 هزار تومان، سکه طرح جدید 6 میلیون و 380 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/01/16

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 420 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 300 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/27

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 135 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 885 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/26

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 155 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 975 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/25

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 940 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 740 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/24

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 920 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 650 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/21

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 16 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 845 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/20

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 985 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 935 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/19

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 100 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 945 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/14

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 930 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 860 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/13

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 5 میلیون و 890 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 790 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/12

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6میلیون و 20 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 925 هزار تومان است