قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/01

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 876 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 840 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/30

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 887 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 840 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/29

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 830 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 820 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/28

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/28

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 909 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 860 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/25

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 871هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 850 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/24

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 776 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 770 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/23

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 790 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 770 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/22

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 700 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 690 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/21

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 740 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 670 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/18

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 221 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 40 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/17

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 108 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 990 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/14

قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی یک هزار و ۴۷۱ دلار و ۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۹۸ هزار و ۶۳۶ تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/11

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 655 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 669 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/10

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 583 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 579 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/09

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 579 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 566 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/08

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 609 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 604 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/07

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 608 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 589 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/04

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/04

 در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ثبات نسبت به دیروز 4 میلیون و 542  هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 519 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/03

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 541 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 539 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/02

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 511 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/10/01

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 559 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 549 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/30

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 483 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 449 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/27

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 496  هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 459 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/26

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 471 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 449 هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/09/25

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 386 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 349 هزار تومان معامله می‌شود