قیمت سکه

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/01

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری قبل، 3 میلیون و  996 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/31

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/31

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  59 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 24 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/30

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  74 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 29 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/27

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با ثبات نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  30 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 994 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/26

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۳۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۶ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/25

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۲۳ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۶ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/24

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۴ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/23

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز ۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/20

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۹۹ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/17

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۳۳ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/16

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۱۲ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/13

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز ۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۳ هزار تومان شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/12

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۱۱ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/11

 قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز ۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۰ هزار تومان شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/10

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز ۴ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۳ هزار تومان شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/09

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۰۵ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۹ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/05

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/05

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۵ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۷ هزار تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/04

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/04

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۴۲ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/03

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/06/02

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/28

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/28

هم‌ اکنون هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۷ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/27

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۶۸ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/26

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۸۷ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت سکه 80 هزار تومان حباب دارد

قیمت سکه 80 هزار تومان حباب دارد

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، از کاهش حباب سکه به دنبال کاهش تقاضا در بازار خبر داد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/23

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است