قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/05

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/05

 قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 813 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 85 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 500 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1766 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/04

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/04

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 843 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 127 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 653 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1770 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/03

 قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 844 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 124 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 565 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1750 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/02

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای 18 عیار هر گرم 821 هزار تومان، قیمت دلار 19 هزار و 950 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 8 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 8 میلیون و 70 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/01

 قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 791 هزار و 900 تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 52 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 425 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1744 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/31

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/31

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 782 هزار و 600 تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 401 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 390 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1744 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/29

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 763 هزار و 900 تومان، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 176 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 308 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/27

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 746 هزار و 800 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 994 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 235 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1722 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/26

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 745 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 993 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 220 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1719 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/25

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 738هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 982 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 191هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1731 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/24

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 736هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 985 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 191هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1737 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/22

 قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 736 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 980 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 192 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1724 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/21

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 736 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 980 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 192 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1724 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/20

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 718 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 959 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 110 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1698 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/19

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 705 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 944 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 58 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1692 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/18

 هم‌ اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۷۱۷ هزار تومان، قیمت دلار ۱۷هزار و ۷۰۰تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۷میلیون و ۳۳۰ تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/17

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۷۱۷ هزار تومان، قیمت دلار ۱۷هزار و ۶۷۰ تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۷میلیون و ۳۵۰ تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/13

قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 727 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 966 هزار تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 150 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1737 دلار معامله می‌شود

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/12

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 440 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 180 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/11

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 360 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 150 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/10

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 450 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 200 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/08

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 350 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 80 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/07

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 350 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 80 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/06

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 610 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 300 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/03

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 500 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 350 هزار تومان است