او از برگه های کاغذی به کوچکی یک اینچ استفاده می کند تا مجسمه های اریگامی مینیاتوری خاص خود را خلق کند....

عکس مجسمه های بسیار ریز اریگامی

Anja Markiewicz این اریگامی های مینیاتوری بسیار ریز را خلق کرده است. با دقت در زیبایی و اندازه اینها سطح استعداد و انگیزه این هنرمند را خواهید فهمید. او از برگه های کاغذی به کوچکی یک اینچ استفاده می کند تا مجسمه های اریگامی مینیاتوری خاص خود را خلق کند.

 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -1
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -1 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -2
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -2 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -3
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -3
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -4
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -4 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -5
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -5 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -6
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -6 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -7
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -7
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -8
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -8
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -9
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -9
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -10
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -10
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -11
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -11 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -12
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -12 
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -13
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -13
مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -14
 مجسمه‌های اریگامی مینیاتوری -14


تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture

اختصاصی سیمرغ  
 

 
X