پرسش‌های زیر را بخوانید و موقعیت‌های داده شده را در ذهن خود به تصویر بكشید و اولین تصویری را كه به ذهنتان می‌آید، یادداشت كنید. سعی كنید سوال‌ها را...

 

 

پرسش‌های زیر را بخوانید و موقعیت‌های داده شده را در ذهن خود به تصویر بكشید و اولین تصویری را كه به ذهنتان می‌آید،یادداشت كنید. سعی كنید سوال‌ها را بیش از حد، بررسی نكنید. این آزمون، نوعی آزمون روانشناسی است، و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌ها، مستقیما با ارزش‌ها و ایده‌هایی كه شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند. قلم وكاغذ بردارید و جوابها را یادداشت كنید.


1-در جنگل، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما كیست؟

2-باز هم در جنگل، قدم می‌زنید. حیوانی را می‌بینید.میتوانید بگویید چیست؟

3-چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟

4-به اعماق جنگل می روید.وارد محوطه‌ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه رویایی و ایده آلی را كه در ذهن داشتید می بینید آنرا توصیف كنید؟

5-آیا دور خانه شما نرده یا توری وجود دارد؟

6-وارد خانه می شوید. به اتاق ناهارخوری می روید و میز ناهار خوری را می‌بینید. توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟

7- از در پشت خانه خارج می‌شوید. بر روی چمنها یك فنجان قرارگرفته است.جنس فنجان از چیست (سرامیك،شیشه،كاغذ،چینی و . . .)؟

8-با فنجان چه می‌كنید؟

9-در حاشیه و اطراف خانه قدم می‌زنید و خود را كنار آب می‌بینید، آبی كه می‌بینید چه نوع است (دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه و . . .)؟

10-چگونه از روی آب می‌گذرید؟
 

پاسخ‌های خود را با بررسی‌های زیر مقایسه كنید:

1-همراهی كه از او نام بردید، و با شما قدم می‌زند،مهم‌ترین فرد زندگی شماست.

2-اندازه حیوانی كه در جنگل می‌بینید، بیانگر حجم مشكلات شخصی شماست.

3-ارتباطی كه با حیوان برقرار می‌كنید و اعمالی كه انجام می‌دهید نشان می‌دهند كه به چه شیوه با مشكلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید كرد.

4-اندازه خانه رویایی شما، تعیین كننده مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشكلات و مسائل است.

5-اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه رویایی خود در نظر نگرفته‌اید، نشان می‌دهید كه شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می‌كنید و به آنها خوشامد می‌گویید. به عكس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست،شما ترجیح می‌دهید كه افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

6-اگرپاسخ شما، شامل خوراك، افراد و یا گلها نیست،از زندگی كاملا ناراحت هستید.

7-دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما،پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می‌دهد.

8-نحوه كار شما با فنجان، نشانگر طرز تفكر شما نسبت به شخص سوال اول است.

9-اندازه و حجم آبی كه می‌بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

10-میزان خیس شدن شما، هنگامی كه از آب عبور می‌كنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می‌دهد.

 
 
 
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ

www.seemorgh.com/entertainment
 
منبع: جاماسپ