سالمندان با رسیدن به سن 60 تصور می‌کنند دیگر نمی‌توانند ورزش کنند درحالی که همین اشتباه موجب برهم خوردن تعادل در راه رفتن آنها می شود،در این مقاله،چند حرکت و اصول تمرین ورزشی را برای سالمندان آورده‌ایم.

تکیه دادن به دیوار
 
 
 
 
کف دست‌های‌تان را روی دیوار بگذارید و آرام بدن را به سوی دیوار نزدیک کنید و سپس با کف دست‌های‌تان به دیوار فشار دهید،به طوری که بدن شما در جهت دور شدن از دیوار حرکت کند و به حالت اولیه که ایستاده‌اید باز گردد.
 
حرکت شیشه برف پاک ‌کن
 
آرنج‌ها را خم کرده و هر دو بازو را در جلوی بدن قرار داده،کف دست‌ها به بیرون و دست‌ها را مانند برف پاک‌کن شیشه‌ها به طرف چپ و راست حرکت دهید.این حرکت پیچ و خم دادن را با هر دو بازو انجام دهید.ابتدا به راست سپس به چپ.
 
حرکات بازو
همیشه حرکت را قسمت مشخصی از بدن شروع کنید و سپس حرکت دوم را به آن اضافه کنید.به عنوان مثال،تمرین را با حرکت دادن پا شروع کنید و وقتی که توانستید کلیه حرکات پا را به طور صحیح انجام دهید،حرکت بازو را به آن اضافه کنید.توجه داشته باشید وضعیت خنثی در بازو به شکل بازوهای افتاده در دو طرف بدن به صورت آزاد است.
 
حرکت بازو در بالای سر
 

بازوها را به شکل کشیده و جدا از هم در بالای سر نگه دارید.کف دست‌ها را به بیرون و بازوها را در جهت چپ و راست بچرخانید.این حرکت را می‌توان با یک بازو در بالای سر نیز انجام داد.
 

کرال پشت و سینه
 

با آرنج‌های خمیده عمل حرکت جلو یا پشت را در شنا تقلید کنید.مانند هنگامی که شنای کرال پشت را انجام می‌دهید.آرنج‌ها باید آن‌ق در آزاد باشند تا عمل حرکت به راحتی هدایت شود (برای هر حرکت 2 تا 4 شماره بشمارید).
 
حرکت عرضی بازو

در حالت ساکن بایستید.هر دو بازو را بلند کرده و در جلوی سینه به صورت ضربدری قرار دهید.به صورتی که دست راست روی دست چپ و بعد هر دو دست به سمت طرفین بدن باز شود،سپس هر دو بازو را پشت بدن ببرید،دست چپ روی دست راست و سپس هر دو دست به طرفین باز شود.حرکات در پشت ارتفاعی معادل لگن انجام می‌گیرد،به طوری که به ترتیب:‌راست روی چپ،سپس چپ روی راست،آرنج‌ها باید به مقدار جزیی خم شود.
 
چرخاندن بازو
این حرکت را می‌توان با چرخاندن یک یا هر دو بازو به طرفین،جلو یا عقب انجام داد.همچنین می‌توان در جهت عرضی به طوری که حرکت بازوها و پاها در خلاف و یا در جهت یکدیگر باشند انجام داد.تا 2 شماره برای انجام هر حرکت چرخشی بشمارید.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:salamat.ir
 
مطالب پیشنهادی:
27 قانون ورزشی در سالمندان
احساس خواب آلودگی در سالمندان خطرناک است!!
راهنمای تغدیهای برای افراد سالمند
خروپف كردن برای سالمندان مفید است!!
آیا مردان سالمند باید تستوسترون مصرف کنند؟