سوزاندن چربیها با تردمیل
این وسیله یكی از محبوبترین وسایل ورزشی است كه در خانه‌ها و باشگاهها یافت می‌شود. اما بسیاری از افراد فكر می‌كنند كه ورزش با آن یكنواخت و خسته كننده‌است

آب كردن چربیها با تردمیل:

یك برنامه‌ی 12 هفته‌ای، مناسب برای همه‌ی افراد

حتی ورزشكاران علاقمند نیز برای ادامه ندادن ورزش به دنبال بهانه می‌گردند! به همین دلیل یك برنامه‌ی روزانه با تردمیل در نظر گرفته‌ایم كه چربیها را می‌سوزاند، عضلات را می‌سازد و جالب نیز هست. تردمیل یكی از محبوبترین وسایل ورزشی است كه در خانه‌ها و باشگاهها یافت می‌شود.

اما بسیاری از افراد فكر می‌كنند كه ورزش با تردمیل یكنواخت و خسته كننده‌است. به شما نشان می‌دهیم كه چطور می‌توانید سه ماه تمام با تردمیل ورزشهای بسیار متنوعی انجام دهید و خسته نشوید. برای بسیاری از ورزشكاران در مواقعی كه مجبورند در فضای بسته ورزش كنند، این برنامه تنها راهی است كه تناسب اندام و آمادگی بدنی آنان را حفظ می‌كند.

بیشتر بدانید : چربی سوزی و قوانین اصلی آن

بیشتر بدانید : عوارض استفاده بیش از حد از تردمیل

بیشتر بدانید : باید و نبایدهای تردمیل را می دانید؟

بیشتر بدانید :  سوزاندن چربی های بدن با 3 تمرین ورزشی در 20 دقیقه یا کمتر

گرم كردن بدن : (5 دقیقه)

 • برای شروع هر تمرینی به آرامی‌ با سرعت 5/2 تا 3 كیلومتر در ساعت (  2 -5/1 مایل در ساعت) به مدت یك دقیقه راه بروید. 

 • آهسته راه بروید و سرعت شما بیش از 8/2 كیلومتر (8/1 مایل) در ساعت نباشد و برای 30 ثانیه روی پنجه‌ها راه بروید و سپس 30 ثانیه روی پاشنه‌ها راه بروید. راه رفتن روی پنجه و پاشنه را یك بار دیگر انجام دهید. 

 • سپس شیب دستگاه را روی 6 تنظیم كنید و گامهای خود را بكشید و به مدت 1 دقیقه گامهای بلندی بردارید.

 • شیب دستگاه را به صفر برسانید، سرعت را به 5 - 4 كیلومتر در ساعت افزایش داده و 1 دقیقه راه بروید.


سرد كردن بدن : (5 دقیقه)

 • در پایان هر تمرین سرعت را به 5/5 ـ 4 كیلومتر در ساعت (5/3 - 5/2مایل) كاهش دهید و 3 دقیقه راه بروید . 

 • سرعت را به  4 - 5/2  (5/1-5/2 مایل) كیلومتر در ساعت كاهش داده و 2 دقیقه دیگر راه بروید. این كار بدن را برای اتمام ورزش آماده می‌كند.


حركت كششی:

برای جلوگیری از گرفتگی عضلات پا این حركت كششی را انجام دهید. روی لبه‌ی یك بلندی یا پله بایستید. یك پا را از زمین جدا كرده و به آرامی‌ یك پاشنه را پایین بیاورید و بكشید. این حالت را برای 60 -45 ثانیه حفظ كنید سپس این كار را برای پای دیگر انجام دهید.

بیشتر بدانید :  حرکات کششی برای آغاز فعالیت ورزشی

برنامه‌ی 12 هفته‌ای

 

هفته‌ی 4-1 هفته‌ی 8 ـ 5 هفته‌ی 12 ـ 9
شنبه گام قلبی گام قلبی/حركات قدرتی گام قلبی/ حركات قدرتی
یكشنبه تمرین سرعتی متناوب تمرین سرعتی متناوب

تمرین سرعتی
متناوب
دوشنبه گام قلبی گام قلبی گام قلبی
سه‌شنبه سطح شیبدار سطح شیبدار سطح شیبدار
چهارشنبه استراحت گام‌قلبی/حركات قدرتی

گام قلبی/حركات قدرتی
پنجشنبه برنامه‌ی تركیبی برنامه‌ی تركیبی برنامه‌ی تركیبی
جمعه استراحت گام قلبی گام قلبی

 

برنامه شامل این موارد است

گام قلبی
تردمیل

پس از گرم كردن بدن با سرعت6 ـ 5/5 كیلومتر در ساعت (4 ـ 3 مایل) گام بردارید. قدمهای خود را طوری تنظیم كنید كه سریعتر تنفس كنید اما هنوز بتوانید بدون نفس نفس زدن صحبت كنید. به یاد داشته‌باشید كه پس از این ورزش با دستوری كه گفته شد، بدن را سرد كنید.

 • هفته‌ی  4 ـ 1: 20دقیقه گام قلبی با زمان گرم كردن و سرد كردن بدن، كل زمان نرمش 30 دقیقه
 • هفته ی 8 ـ 5: 30 دقیقه گام قلبی، كل زمان نرمش 40 دقیقه 
 • هفته ی 12 ـ 9 : راه رفتن برای گام قلبی، كل نرمش 50 دقیقه


 تمرین متناوب سرعتی

پس از گرم كردن، با سرعت متوسط (5/5 ـ 5  كیلومتر در ساعت یا 5/3- 3  مایل) به مدت 5 دقیقه راه بروید. سپس تمرین متناوب سرعتی شروع می‌شود.

سرعت خود را افزایش دهید و تند راه بروید. (در حدود 7 ـ 5/5 كیلومتر یا 5/4 ـ 5/3 مایل) مدت زمان سریع راه رفتن را در زیر، در هفته‌های مختلف آورده‌ایم. بعد از تند راه رفتن،5 دقیقه با سرعت متوسط در حدود 5/5 ـ 5 كیلومتر در ساعت (5/3 - 3) مایل راه بروید.

می‌توانید تا 3 مرتبه مراحل سریع – متوسط را تكرار كنید. با تمرینی كه برای سرد كردن بدن گفته شد، به نرمش پایان دهید.

 • هفته‌ی 4-1: در تمرین متناوب سرعتی، یك دقیقه سریع راه بروید. كل زمان نرمش 33 دقیقه
 • هفته‌ی 8-5: 2 دقیقه سریع راه بروید و كل تمرین 36 دقیقه
 • هفته‌ی 12-9: دقیقه سریع راه بروید. كل زمان نرمش 39 دقیقه


 سطح شیبدار

پس از گرم كردن، 5 دقیقه با سرعت 5/6 ـ 5 در شیب 1- 0 راه بروید. سپس برای 5 دقیقه شیب را بیشتر كنید. هنگامیكه شیب را افزایش می‌دهید ممكن است برای حفظ تعادل نیاز باشد كه سرعت را كم كنید. ورزش در سطح شیبدار و سطح صاف را دو مرتبه تكرار كنید. سپس 5 دقیقه دیگر قبل از سرد كردن بدن، در شیب 1ـ 0 راه بروید. 

 • هفته‌ی 4-1 :  شیب را به 5- 4  افزایش دهید. كل تمرین 35 دقیقه 
 • هفته‌ی 8-5 : شیب را به 6 -7 افزایش دهید. كل تمرین 35 دقیقه
 • هفته‌ی 12-9 : شیب را به 9- 8 افزایش دهید. زمان تمرین 35 دقیقه

 برنامه‌ی تركیبی

پس از گرم كردن از این تمرینها استفاده كنید. پس از تمرین، بدن را سرد كنید.

تمرین سرعتی

به مدت 30 ثانیه با سرعت 5/5 كیلومتر در ساعت (5/3 مایل)  و به مدت 30 ثانیه با سرعت 7 كیلومتر در ساعت (5/4مایل) راه بروید. 45 ثانیه با سرعت5/5 كیلومتر در ساعت (5/3 مایل در ساعت) و سپس آن را به 7 كیلومتر در ساعت (5/4 مایل) به مدت 45 ثانیه افزایش دهید. یك دقیقه با سرعت5/5 كیلومتر (5/3 مایل) و یك دقیقه با سرعت 7كیلومتر (5/4 مایل) راه بروید.


سطح شیبدار

راه رفتن را با شیب 4 به مدت یك دقیقه شروع كرده و برای یك دقیقه دیگر به 5 برسانید. هر بار شیب دستگاه را افزایش دهید تا به 8 برسد. سپس هر بار شیب دستگاه را كاهش دهید تا به 4 بازكردید. در سرتاسر این تمرین سرعت 5/6 - 4 كیلومتر در ساعت (4 - 3 مایل) را حفظ كنید.


بازگشت

با سرعت 5/6 - 5 كیلومتر در ساعت (4ـ 3 مایل) و با شیب صفر، به مدت 5 دقیقه راه بروید.

 • هفته‌ی 4 -1 : كل برنامه‌ی تركیبی را یكبار انجام دهید. زمان كل تمرین 28/5 دقیقه
 • هفته‌ی 8 - 5:  این تمرینها را انجام دهید. تمرین سرعتی، سطح شیبدار، بازگشت، سرعت، بازگشت زمان تمرین 38 دقیقه
 • هفته‌ی 12- 9 :  كل برنامه‌ی تركیبی را دو مرتبه انجام دهید. زمان تمرین 47 دقیقه

حركات قدرتی 

برای دو تمرین اول كه در ادامه خواهیم گفت باید با سرعت بسیار آهسته، راه بروید (حدود 8/0 ـ 5/1 كیلومتر در ساعت یا 5/0 ـ 1 مایل)، برای تمرین سوم باید تردمیل را متوقف كنید. وقتی توان بدنی شما بیشتر شد می‌توانید سرعت را بیشتر كنید اما ما توصیه می‌كنیم كه سرعت را كمتر از 3 كیلومتردر ساعت (حدود 2 مایل) نگه دارید.


 راه رفتن از پهلو 

هنگامی‌كه تردمیل به آهستگی حركت می‌كند می‌توانید در حالی كه با یك دست دستگیره را گرفته‌اید به آرامی ‌به یك سمت بایستید. وقتی كه نوار حركت می‌كند برای راه رفتن از پهلو هر پا را كمی‌به سمت تردمیل حركت دهید. این نرمش را 30 ثانیه انجام دهید. این حركت را برای سمت دیگر هم انجام دهید. یعنی این بار، پای سمت دیگر شما به جلوی تردمیل نزدیكتر باشد. این نرمش برای عضلات داخلی و خارجی ران و لگن مناسب است.


جهش بلند                          

 دستگیره‌ها را نگه دارید، پای دیگر خود را تا حدی عقب ببرید كه یك گام بسیار بلند ایجاد شود. زانوی پای جلویی شما خم می‌شود و زانوی پای عقب به نوار تردمیل نزدیك می‌شود. وقتی گام بلند شما كامل شد به آرامی‌این كار را برای پای دیگر انجام دهید. این نرمش برای رانها و كفل مناسب است.


حالت نیمه نشسته                       

تردمیل باید خاموش باشد. دستگیره‌ها را بگیرید. زانوها را كمی‌خم كنید. احساس كنید كه روی یك صندلی نشسته‌اید. وزن خود را به پاشنه‌ها وارد كنید. سپس بلند شوید. این نرمش را 12 مرتبه تكرار كنید. این حركت برای رانها و كپل مناسب است.


بیشتر بدانید : تکنیک مربیان خصوصی برای چربی سوزی سریع

بیشتر بدانید : تردمیل چه مزیت هایی دارد؟ +چه کسانی نباید تردمیل استفاده کنند؟

بیشتر بدانید : آیا تردمیل برای زانو مضر است؟

بیشتر بدانید :  سوزاندن سریع چربی شکم و پهلو با 4 حرکت ورزشی ساده

بیشتر بدانید : 7 روش برای سوزاندن چربی ها

تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ