پوست، مو و زیبایی

چرا گوشه لب ها ترک می خورد
الکل چه تاثیری بر روی پوست می گذارد؟