حتما برای شما هم پیش آمده که با دیدن اینکه کسی در حال خاراندن خود است، شما هم خود را خارانده باشید.

چرا خارش هم مثل خمیازه مسری است؟

بهترین پاسخ برای این سوال، سرایت اجتماعی است.

نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که احساس خارش هم مسری است. به عبارت ساده، سرایت اجتماعی گسترش رفتار یا نگرش بین افراد است. خمیازه کشیدن، نوعی رفتار اجتماعی مسری است. وقتی شخصی خمیازه می‌کشد، فرد دیگر تمایل به انجام این کار دارد. خارش هم مثل این رفتار، به لحاظ اجتماعی مسری است.

ژو فنگ چن، محقق دانشگاه واشنگتن این بررسی را بر روی خارش انجام داده و به نتایجی دست یافته است که بر اساس آن، تماشای خارش دیگران، سیگنال خارش به مغز می‌فرستد و فرد خود را می‌خاراند و این به علت سرایت اجتماعی است که بین دو نفر اتفاق می‌افتد.


گردآوری:گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع:isna.ir 
 

 
X