خصومت و بدبینی سلامت قلب را تهدید می کنند.
خصومت، بدبینی، شیوه های منفی هیجانی در مقابل استرس های زندگی و خویشتنداری از عوامل روانشناختی خطرساز در ابتلا به بیماری های عروق کرونر قلب است.

با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی - عروقی و اهمیت شناسایی و بررسی عوامل خطرساز زیستی و روانشناختی و همچنین لزوم پیشگیری و درمان این بیماری، زینب خانجانی از گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پژوهشی را با هدف بررسی عوامل خطرساز روانی در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و رابطه پنج عامل شخصیتی و هشت سبک مقابله ای با این بیماری انجام داده است.

جامعه نمونه این پژوهش را ۱۲۰ نفر زن و مرد (۶۰ فرد مبتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب که برای انجام عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب شهید مدنی تبریز بستری بودند و ۶۰ فرد سالم) ۴۰ تا ۶۰ ساله تشکیل می دهند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه شامل آزمون پنج عاملی شخصیت نئو، آزمون سبک های مقابله ای و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام، آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که عامل نوروزگرایی که از رگه هایی چون خصومت، غم، بدبینی و عواطف منفی اشباع شده و سبک مقابله ای اجتناب که شیوه ای منفی و هیجانی در برخورد با رویدادهای استرس زای زندگی است، همچنین سبک خودکنترلی (خویشتن داری) که مانع بروز احساسات و هیجانات فرد می شود و نوعی بازداری عاطفی را ایجاد می کند، همگی از جمله عوامل روانشناختی خطرساز هستند که فرد را مستعد ابتلا به بیماری های عروق کرونر قلب می کنند.


گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : pezeshkan.org

 
مطالب پیشنهادی:
میوه دوستدار قلب را بشناسید
حذف چربی از رژیم غذایی به نفع قلب نیست
10 عادت مضر برای قلب
تپش قلب داريد؟
 
 

 
X