نمونه هایی که برای شما گردآوری نموده ایم از جدید ترین طراحی های پیراهنهای مجلسی است که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. نکته مهم بازگشت به سبک پیراهنهای دهه 70 در طراحی این لباس ها است.

مدل لباس شب

مدل لباس شب - عکس شماره 1

 مدل لباس شب - عکس شماره 1

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 2

 مدل لباس شب - عکس شماره 2

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 3

 مدل لباس شب - عکس شماره 3

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 4

 مدل لباس شب - عکس شماره 4

 

مدل لباس شب - عکس شماره 5

 مدل لباس شب - عکس شماره 5

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 6

 مدل لباس شب - عکس شماره 6

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 7

 مدل لباس شب - عکس شماره 7

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 8

 مدل لباس شب - عکس شماره 8

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 9

 مدل لباس شب - عکس شماره 9

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 10

 مدل لباس شب - عکس شماره 10

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 11

 مدل لباس شب - عکس شماره 11

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 12

 مدل لباس شب - عکس شماره 12

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 13

 مدل لباس شب - عکس شماره 13

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 14

 مدل لباس شب - عکس شماره 14

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 15

 مدل لباس شب - عکس شماره 15

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 16

 مدل لباس شب - عکس شماره 16

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 17

 مدل لباس شب - عکس شماره 17

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 18

 مدل لباس شب - عکس شماره 18

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 19

 مدل لباس شب - عکس شماره 19

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 20

 مدل لباس شب - عکس شماره 20

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 21

 مدل لباس شب - عکس شماره 21

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 22

 مدل لباس شب - عکس شماره 22

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 23

 مدل لباس شب - عکس شماره 23

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 24

 مدل لباس شب - عکس شماره 24

 

 

مدل لباس شب - عکس شماره 25

 مدل لباس شب - عکس شماره 25

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ
 

 
 
 

 
X